Archive | May, 2014

Liquidity

28 May

liquidity
ceon.pdf

ESRD_35_2014_Marketing_Home_economic cited: Michalski, G. (2012). Accounts Receivable Management in Non-profit Organizations. Theoretical Journal of Accounting, Issue No. 68. pp. 83-96

27 May

ESRD_35_2014_Marketing_Home_economic cited: Michalski, G. (2012). Accounts Receivable Management in Non-profit Organizations. Theoretical Journal of Accounting, Issue No. 68. pp. 83-96
http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2014/ESRD_35_2014_Mark eting_Home_economic.pdf#page=137
https://web.archive.org/web/20140527061457/http://llufb.llu.lv/conference/ec onomic_science_rural/2014/ESRD_35_2014_Marketing_Home_economic.pdf#page=137 https://web.archive.org/web/20140527061457/http://llufb.llu.lv/conference/ec onomic_science_rural/2014/ESRD_35_2014_Marketing_Home_economic.pdf
ESRD_35_2014_Marketing_Home_economic.pdf

Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-39799-7

26 May

Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-39799-7

: jaunasis_mokslininkas_2014_leidinys (1)

20 May

jaunasis_mokslininkas_2014_leidinys (1).pdf

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

7 May

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2013 | 908 | 93-102

W poszukiwaniu ładu terminologicznego: zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność

Konrad Stępień

Abstract, Keywords

Source

Contributors

Bibliography

Additional information

References

· Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.

· Bond C. J. [1993], Credit Management Handbook, A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations, McGraw-Hill, Inc., New York.

· Cebrowska T. [1992], Płynność jako determinanta równowagi finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 638, Wrocław.

· Kieso D.E., Weygandt J.J. [1992], Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc., New York.

· Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. [2004], Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.

· Meigs W.B., Meigs R.F. [1987], Accounting: the Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Co., New York.

· Michalski G. [2001], Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 894, Wrocław.

· Michalski G. [2004], Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Wydawnictwo Cedetu sp. z o. o., Warszawa.

· Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2007], MSSF t. I i II, IASB, polski przekład, Warszawa.

· Nahotko S. [2003], Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG sp. z o. o., Bydgoszcz.

· Olchowicz I. [2007], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.

· Sierpińska M., Jachna T. [2009], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

· Śnieżek E. [1997], Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

· Uniwersalny słownik języka polskiego [2003], red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

· Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U. z 2003 r., nr 60 poz. 535 (z późn. zm.).

· Waśniewski T. [1997], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

· Wędzki D. [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

http://iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/viewFile/12321/12714

6 May

http://iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/viewFile/12321/12714
12321-14713-1-PB.pdf