Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

7 May

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2013 | 908 | 93-102

W poszukiwaniu ładu terminologicznego: zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność

Konrad Stępień

Abstract, Keywords

Source

Contributors

Bibliography

Additional information

References

· Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.

· Bond C. J. [1993], Credit Management Handbook, A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations, McGraw-Hill, Inc., New York.

· Cebrowska T. [1992], Płynność jako determinanta równowagi finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 638, Wrocław.

· Kieso D.E., Weygandt J.J. [1992], Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc., New York.

· Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. [2004], Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.

· Meigs W.B., Meigs R.F. [1987], Accounting: the Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Co., New York.

· Michalski G. [2001], Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 894, Wrocław.

· Michalski G. [2004], Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Wydawnictwo Cedetu sp. z o. o., Warszawa.

· Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2007], MSSF t. I i II, IASB, polski przekład, Warszawa.

· Nahotko S. [2003], Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG sp. z o. o., Bydgoszcz.

· Olchowicz I. [2007], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.

· Sierpińska M., Jachna T. [2009], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

· Śnieżek E. [1997], Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

· Uniwersalny słownik języka polskiego [2003], red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

· Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U. z 2003 r., nr 60 poz. 535 (z późn. zm.).

· Waśniewski T. [1997], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

· Wędzki D. [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: