Archive | November, 2013

Shahid Ali czytuje michalskiego

30 Nov

https://web.archive.org/web/20131130230513/http://prr.hec.gov.pk/Thesis/1517S.pdf

http://prr.hec.gov.pk/Thesis/1517S.pdf

Identification and Estimation of the Role of Internal Micro Level

Factors Towards Efficient Working Capital Management

A case study based on the experience of manufacturing firms in Pakistan.

By

Shahid Ali

A research thesis submitted to the Department of Management & Social Sciences,

Mohammad Ali Jinnah University, Islamabad

In partial fulfillment of the requirements for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MANAGEMENT SCIENCES

(FINANCE)

DEPARTMENT OF MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES

MOHAMMAD ALI JINNAH UNIVERSITY

ISLAMABAD

JANUARY 2012

1517S.pdf

1517S-A.pdf

30 Nov

http://prr.hec.gov.pk/Chapters/1517S-A.pdf

1517S-A.pdf

1005434ar.pdf

24 Nov

1005434ar.pdf

pdf_news_1365095196zimoncytujemichalskiego.pdf

18 Nov

http://www.fmc.home.pl/upload/news/pdf_news_1365095196.pdf

pdf_news_1365095196zimoncytujemichalskiego.pdf

13_Madra-Sawicka_P275-284.pdf

18 Nov

[PDF] CASH FLOWS IN THE OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE IN AGRICULTURAL HOLDINGS WITH ANIMAL PRODUCTION

M Mądra-Sawicka

order theory, according to which farmers prefer, above all, to self-finance their activities Maintaining
this equilibrium creates favourable conditions for the improvement of financial liquidity (Śnieżek
2008 positive cash surplus in every period minimizes the risk of financial gaps for

13_Madra-Sawicka_P275-284.pdf

szkolenie: Analiza ekonomiczno – finansowa firm i branż > 2 dni, od: 2013-11-28 Wrocław

13 Nov

Analiza ekonomiczno – finansowa firm i branż (2dni), 2013-11-28 Wrocław

Czas trwania : 2 dni

Link do opisu szkolenia Analiza ekonomiczno-finansowa we Wrocławiu: http://www.akademiapodatkowa.org.pl/szkolenie/3/154

Aby się zapisać na szkolenie Analiza ekonomiczno-finansowa we Wrocławiu proszę skorzystać z formularza: http://www.akademiapodatkowa.org.pl/trainings/form/154

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ocena realizacji finansowego celu działania firm i branż na podstawie dostępnych danych

finansowy cel działania firm i branż: maksymalizacja wartości

przychody ze sprzedaży i ich wpływ na tworzenie wartości

koszty wydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,

koszty bezwydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,

EBIT, NOPAT, zmiany poziomu kapitału pracującego i ich wpływ na tworzenie wartości,

CAPEX i jego wpływ na tworzenie wartości,

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne

stopa kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo, relacja ryzyka i kosztu kapitału i ich wpływ na tworzenie wartości,

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

2. Ocena finansowej kondycji firm na podstawie analizy sprawozdań finansowych

podejście rosetta stone i podejście oceny „finansowego stanu zdrowia phi”

jak powstają aktywa i pasywa, analiza danych z zestawienia aktywów i pasywów (bilansu)

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

metoda Wilcoxa

salda strukturalne bilansu, analiza struktury bilansu

jak powstają składniki raportowane w rachunku zysków i strat, analiza danych z rachunku zysków i strat

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze

3. Ocena finansowej kondycji firm z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej

interpretacja wskaźników – zasady

wskaźniki płynności: WBP, WPP, WŚP, CLI, NLB, Lambda

wskaźniki rentowności: ROA, ROE

strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto i analiza efektywności

analiza poziomu zadłużenia

5c klienta

metody punktowe

analiza dyskryminacyjna

Analiza ekonomiczno-finansowa firm i branż

Szkolenie dwudniowe.

Grzegorz Michalski, tel. 503452860, email: grzegorzmichalski | http://michalskig.com/

Zakres szkolenia:

 1. Ocena realizacji finansowego celu działania firm i branż na podstawie dostępnych danych
 • finansowy cel działania firm i branż: maksymalizacja wartości
 • przychody ze sprzedaży i ich wpływ na tworzenie wartości
 • koszty wydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,
 • koszty bezwydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,
 • EBIT, NOPAT, zmiany poziomu kapitału pracującego i ich wpływ na tworzenie wartości,
 • CAPEX i jego wpływ na tworzenie wartości,
 • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
 • stopa kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo, relacja ryzyka i kosztu kapitału i ich wpływ na tworzenie wartości,
 • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
 1. Ocena finansowej kondycji firm na podstawie analizy sprawozdań finansowych
 • podejście rosetta stone i podejście oceny „finansowego stanu zdrowia phi
 • jak powstają aktywa i pasywa, analiza danych z zestawienia aktywów i pasywów (bilansu)
 • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
 • metoda Wilcoxa
 • salda strukturalne bilansu, analiza struktury bilansu
 • jak powstają składniki raportowane w rachunku zysków i strat, analiza danych z rachunku zysków i strat
 • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze
 1. Ocena finansowej kondycji firm z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej
 • interpretacja wskaźników – zasady
 • wskaźniki płynności: WBP, WPP, WŚP, CLI, NLB, Lambda
 • wskaźniki rentowności: ROA, ROE
 • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto i analiza efektywności
 • analiza poziomu zadłużenia
 • 5c klienta
 • metody punktowe
 • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Korzyści dla uczestników

Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.

Książka napisana przez trenera o tematyce szkolenia:

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Gdańsk 2008.

http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008

*

Zapraszam również na szkolenie:

Zarządzanie płynnością finansową (2dni)

Link do opisu szkolenia Zarządzanie płynnością finansową w Poznaniu: http://www.akademiapodatkowa.org.pl/szkolenie/3/155

Aby się zapisać na szkolenie Zarządzanie płynnością finansową w Poznaniu proszę skorzystać z formularza: http://www.akademiapodatkowa.org.pl/trainings/form/155

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cel zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

Cel finansów przedsiębiorstwa

Finansowe cele zarządzania płynnością finansową

Rentowność a poziom płynności finansowej

Zarządzanie płynnością finansową a wzrost wartości przedsiębiorstwa

2. Pomiar poziomu płynności finansowej

Różnica między płynnością, elastycznością, wypłacalnością

Statyczne mierniki poziomu płynności: WBP, WPP, WŚP, NLB

Korekty miar płynności: CLI*

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej: CLI, Lambda,

Znaczenie wskaźnika Lambda w szacowaniu wskaźnika finansowego zdrowia przedsiębiorstwa PHI i w metodzie „rosetta stone”

3. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)

Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie

Poziom NWC

Cykl konwersji gotówki

Określanie strategii zarządzania NWC a wartość przedsiębiorstwa

4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Potrzeba utrzymywania zapasów.

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

Model VBEOQ

Model VBPOQ

5. Zarządzanie należnościami

Ocena należności przedsiębiorstw

Metody ustalania okresu spływu należności

Prognozowanie należności

Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie

Analiza przyrostowa doboru najlepszej polityki zarządzania należnościami

6. Budżetowani i zarządzanie środkami pieniężnymi

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).

Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski, tel. 503452860, email: Grzegorz.Michalski | http://michalskig.com/

Szkolenie dwudniowe.

Zagadnienia szkolenia

 1. Cel zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Cel finansów przedsiębiorstwa
 • Finansowe cele zarządzania płynnością finansową
 • Rentowność a poziom płynności finansowej
 • Zarządzanie płynnością finansową a wzrost wartości przedsiębiorstwa
 1. Pomiar poziomu płynności finansowej
 • Różnica między płynnością, elastycznością, wypłacalnością
 • Statyczne mierniki poziomu płynności: WBP, WPP, WŚP, NLB
 • Korekty miar płynności: CLI*
 • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej: CLI, Lambda,
 • Znaczenie wskaźnika Lambda w szacowaniu wskaźnika finansowego zdrowia przedsiębiorstwa PHI i w metodzie „rosetta stone”
 1. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
 • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie
 • Poziom NWC
 • Cykl konwersji gotówki
 • Określanie strategii zarządzania NWC a wartość przedsiębiorstwa
 1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
 • Potrzeba utrzymywania zapasów.
 • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
 • Model VBEOQ
 • Model VBPOQ
 1. Zarządzanie należnościami
 • Ocena należności przedsiębiorstw
 • Metody ustalania okresu spływu należności
 • Prognozowanie należności
 • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie
 • Analiza przyrostowa doboru najlepszej polityki zarządzania należnościami
 1. Budżetowani i zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
 • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
 • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Korzyści dla uczestników

· Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

· Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.

· Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Książki napisane przez trenera o tematyce szkolenia:

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2013. http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/187863/plynnosc-finansowa-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html

Zarządzanie finansami

Grzegorz Michalski, tel. 503452860, email: GrzegorzMichalski | http://michalskig.com/

Szkolenie dwudniowe.

Zagadnienia szkolenia

 1. Finansowy cel przedsiębiorstwa
 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
 • pomiar wartości przedsiębiorstwa
 • cykl operacyjny a składniki majątku
 • kapitał zaangażowany w przedsiębiorstwie i jego koszt
 • wrażliwość na ryzyko, indywidualna wrażliwość na ryzyko
 • elementy planowania finansowego
 • zarys metody procentu od sprzedaży
 1. Wpływ czasu na wartość pieniądza
 • źródło zmiany wartości pieniądza w czasie
 • porównanie kwot z różnych momentów czasu
 1. Wolne przepływy pieniężne firmy
 • siedem zasad prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
 1. Opłacalność projektów inwestycyjnych
 • interpretacja kryteriów decyzyjnych (NPV, IRR)
 • ograniczenia stosowania IRR
 • wybór z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów
 1. Wpływ ryzyka na stopy kosztu kapitału finansującego firmę
 • kształtowanie się kosztu kapitału obcego
 • poziom stopy kosztu kapitału własnego
 • powody dla których koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 1. Bieżące zarządzanie kapitałem i strategiczne decyzje w zakresie kapitału obrotowego
 • przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
 • jak zarządzać zapasami
 • jakie poziomy należności utrzymywać
 • ile gotówki powinna mieć firma
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie podstaw finansów firmy
 • poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości
 • odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Książki napisane przez Trenera o tematyce szkolenia:

Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.

http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id2142,Leksykon-zarzadzania-finansami-ze-slownikiem-polsko-angielskim-i-angielsko-polskim.html

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, C.H.Beck, Warszawa 2010.

http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw.html

Kontakt z trenerem:

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski

t.: +48503452860

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

AnalizaFinansowaWroclaw28XI2013MichalskiSzkolenie.pdf

Analizaekonomiczno-finansowafirmibran_michalskig.pdf

ZarzdzanieFinansami_michalskig.pdf

ZarzadzaniePlynnosciaFinansowa_michalskig.doc

ZarzadzaniePlynnosciaFinansowa_michalskig.pdf

ZarzdzanieFinansami_michalskig.doc

Analizaekonomiczno-finansowafirmibran_michalskig.doc

ZarzadzaniePlynnosciaFinansowaPoznanSzkolenieMichalski.pdf

Zarzadzanie kapitalem obrotowym, szkolenie w Warszawie od 18 do 19 listopada – Grzegorz Michalski | tel 503452860

11 Nov

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Zarządzanie płynnością finansową | Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860 | http://goo.gl/ocSQwz

Termin
Link: http://goo.gl/ocSQwz
18 listopada do 19 listopada w Warszawie
Prowadzący
dr Grzegorz Michalski – Autor praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

[http://eunicacon.files.wordpress.com/2013/07/gmichalskicv4lp13.pdf]

Obecnie polecamy:

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową? Wydanie: 2

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową?

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach Nowe wydanie

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Program
1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,

c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:

a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,

b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,

f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,

d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),

c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,

f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Drukuj program

Informacje organizacyjne
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Kontakt z trenerem:

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski

t.: +48503452860

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

SZKOLENIE18do19listopadaZarzadzaniePlynnosciaFinansowaWarszawa.odt

SZKOLENIE18do19listopadaZarzadzaniePlynnosciaFinansowaWarszawa.pdf

SZKOLENIE18do19listopadaZarzadzaniePlynnosciaFinansowaWarszawa.doc

SZKOLENIE18do19listopadaZarzadzaniePlynnosciaFinansowaWarszawa.docx