Pomiar i zarządzanie ryzykiem rzeczowych decyzji inwestycyjnych

16 May

Pomiar i zarządzanie ryzykiem rzeczowych decyzji inwestycyjnych

| Grzegorz Michalski | t.+48503452860 | Grzegorz.Michalski@gmail.com |

| http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski |

Pomiar i zarządzanie ryzykiem rzeczowych decyzji inwestycyjnych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem

o cel podejmowania inwestycji rzeczowych

2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu

4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

o wartość przyszła

o kapitalizacja przepływów pieniężnych

o wartość obecna

o dyskontowanie przepływów pieniężnych

o wartość obecna renty

5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

o zdyskontowanego okresu zwrotu

o zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV

o wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR

o zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR

o indeksu zyskowności projektu – PI

6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje

o różnice w szacowaniu:

1. NCF – przepływów pieniężnych netto

2. szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto

3. szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto

o zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe

1. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym

2. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych

3. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych

4. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych

5. zasada dotycząca efektów zewnętrznymi

6. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

7. Stopa kosztu kapitału

o koszt kapitału własnego

o koszt kapitału obcego

o zasady szacowania

o średni wazony koszt kapitału – WACC

o ryzyko projektu a koszt kapitału

o marginalny koszt kapitału – MCC

o relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

o teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich

8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

o krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS

o krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych

o metody pośrednie uwzględniania ryzyka

1. analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej

2. analiza scenariuszy

3. analiza drzew decyzyjnych

4. analiza symulacyjna

o metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka

1. równoważnik pewności

2. stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR

10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania

11. Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa

12. Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów

13. Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Korzyści dla uczestników

· Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu budżetowania kapitałów, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania realizacji inwestycji które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

· Nabycie fundamentalnych umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie inwestycji rzeczowych na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Książka napisana przez Trenera o tematyce szkolenia:

Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2009.

http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1053

Ukierunkowane na tworzenie wartości przedsiębiorstwa decyzje inwestycyjne

Pomiar i zarządzanie ryzykiem rzeczowych decyzji inwestycyjnych

Pomiar i zarzdzanie ryzykiem rzeczowych decyzji inwestycyjnych.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: