Finanse w praktyce prawnika. Szkolenie: Finanse dla Prawnikow

15 May

Finanse w praktyce prawnika.

Szkolenie: Finanse dla Prawnikow

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o prawnikach potrzebujących podstawowej wiedzy o finansowych aspektach działalności przedsiębiorstwa, finansowych podstawach decyzji włascicieli przedsiębiorstw, pracowników JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: tworzenie wartości przedsiębiorstwa

2. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny

3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)

4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje

5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).

6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.

7. Planowanie finansowe.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>>>

Szkolenie: Zarządzanie Kapitałem Pracującym

Cel i potrzeba zarządzania kapitałem pracującym

Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.

Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.

Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową

Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.

Definicja poziomu płynności finansowej.

Pomiar poziomu płynności finansowej

Statyczne miary płynności.

Korekty miar płynności.

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

Kapitał pracujący netto (NWC)

Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.

Poziom NWC.

Cykl konwersji gotówki.

Określanie strategii zarządzania NWC.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Potrzeba utrzymywania zapasów.

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

Zarządzanie należnościami

Ocena należności przedsiębiorstw.

Metody ustalania okresu spływu należności.

Prognozowanie należności.

Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.

Faktoring należności.

Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego

Metody analizy ryzyka kredytowego.

Metoda punktowa.

Metoda standardu kredytowego.

Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).

Budżet (preliminarz) środków pieniężnych.

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa

Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.

Kredyt kupiecki.

Krótkoterminowe papiery dłużne.

Wartość płynności finansowej

Wartość płynności finansowej.

Definicja i znaczenie.

Relacja wartości płynności do jej poziomu.

Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.

Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.

Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

…===>>

TYTUL: Ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka inwestycji rzeczowych

TEMAT: Opłacalność finansowa projektów inwestycyjnych i ustalanie kosztu kapitału finansującego przedsięwzięcia.

Budżetowanie kapitałowe jako finansowe narzędzie podejmowania strategicznych decyzji firmy.

Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom podstawową wiedzę na tematy takie jak:

Wartość przyszła, wartość obecna pieniądza

Cel zarządzania finansami

Kryteria oceniające projekty inwestycyjne NPV, IRR, PB, MIRR, PI:

– umiejętność obliczania

– umiejętność oceny inwestycji na podstawie tych kryteriów

– interpretacja kryteriów decyzyjnych

– znajomość wad i zalet tych kryteriów

Stopa kosztu kapitału:

– znajomość formuły obliczania

– szacowanie stopy kosztu =apitału z różnych źródeł

Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych:

– Metody pośredniego uwzględniania ryzyka (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych,

analiza symulacyjna)

– Metody bezpośredniego uwzględniania ryzyka (równoważnik pewności, RADR)

Definicje parametrów finansowych: EBIT, NOPAT, NOPLAT, EAT, FCF, OCF, NCF

Ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe, dzwignia finansowa i operacyjna, ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe

Szacowanie przepływów pieniężnych:

– zasady

– umiejętność szacowania

Ocena projektów o różnym czasie trwania

Program szkolenia dwudniowego lub trzydniowego (każdego dnia od 9.oo do 15.oo, razem 12 lub 18 godzin warsztatów/szkolenia)

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem

cel podejmowania inwestycji rzeczowych

2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu

4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie:

wartość przyszła

kapitalizacja przepływów pieniężnych

wartość obecna

dyskontowanie przepływów pieniężnych

wartość obecna renty

5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

zdyskontowanego okresu zwrotu

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV

wewnętrznej stopy zwrotu projektu = IRR

zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR indeksu zyskowności projektu – PI

6. Szacowanie przepływów =ieniężnych generowanych przez projekty inwestycje

różnice w szacowaniu:

– NCF – przepływów pieniężnych netto

– szacowanie OCF – operacyjnych przepływów =ieniężnych netto

– szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych =etto

zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje =zeczowe

– zasada dotycząca zysku w sensie księgowym

– zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych

– zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych

– zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych

– zasada dotycząca efektów zewnętrznymi

– zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

7. Stopa kosztu kapitału

koszt kapitału własnego

koszt kapitału obcego

zasady szacowania

średni wazony koszt kapitału – WACC ryzyko projektu a koszt kapitału

marginalny koszt kapitału – MCC relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

teorie struktury kapitału = praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich

8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych

metody pośrednie uwzględniania ryzyka

– analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej

– analiza scenariuszy

– =naliza drzew decyzyjnych

– analiza symulacyjna

metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka

– równoważnik pewności

– stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR

10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania

11. Optymalny czas trwania projektu – metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa

12. Elementy teorii portfela – rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów

13. Wartość opcji rzeczowych – rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Wszystkie elementy szkolenia będą ilustrowane studiami przypadków [case =tudies].

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Zarządzanie finansami dla niefinanisistów – wersja intensywna

Sztuka podejmowania decyzji finansowych w warunkach ryzyka i niepewności.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Uczestnicy będą pogłębiać umiejętności analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych i brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Finanse dla przedsiębiorców wersja intensywna zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Szkolenie bardziej intensywne i zaawansowane niż finanse dla przedsiębiorców I.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.

Program szkolenia

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa

mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać.

Ćwiczenia:

Przykłady szacowania przepływów pieniężnych uwzględniające zasady prawidłowego szacowania.

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo i wyznaczanie docelowej struktury kapitału jak kształtuje się koszt kapitału obcego

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego,

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego,

czynniki kształtujące optymalny / docelowy poziom zadłużenia,

optymalna / docelowa struktura kapitału.

Ćwiczenia:

Przykłady szacowania stóp kosztów kapitału finansującego firmę i wyznaczania docelowej struktury kapitału.

Zastosowanie kryteriów decyzyjnych

NPV, IRR,

interpretacja kryteriów decyzyjnych.

Ćwiczenia:

Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

Podstawy planowania finansowego

elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców: jak inni na nas patrzą,

elementy planowania finansowego: zarys metody procentu od sprzedaży.

Ćwiczenia:

Podstawowe przykłady prezentujące podstawowe zasady planowania finansowego.

Zarządzanie kapitałem pracującym netto

aktywa bieżące (aktywa płynne),

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, jak zarządzać zapasami, jakie poziomy należności utrzymywać, ile gotówki powinna mieć firma.

Ćwiczenia:

Proste metody kształtowania elementów wchodzących w skład kapitału pracującego netto.

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Zarządzanie płynnością finansową

Tworzące wartość firmy inwestycje w kapitał pracujący netto

Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał zarządzać elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności od sytuacji (min. model Baumola-Alaisa-Tobina, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a, itp.),

oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem preliminowania środków pieniężnych

szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii zarządzania płynnymi aktywami,

doboru strategii inwestowania w aktywa płynne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,

doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania aktywów płynnych w zależności od charakterystyk biznesu,

odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),

najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ.

Program szkolenia

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową.

Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.

Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.

Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową.

Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami płynności.

Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.

Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej.

Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych. Korekty miar płynności.

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności ? (LAMBDA), NLB, i im pokrewne. Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości w trakcie pomiaru

4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie.

Poziom NWC.

Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).

Określanie strategii zarządzania NWC.

Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.

Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ).

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.

Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami).

Ocena należności przedsiębiorstwa. Metody optymalizowania okresu spływu należności.

Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa.

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).

Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.

Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

8. Wartość płynności finansowej.

Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.

9. Zakończenie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności m.in. oceny wartości przedsiębiorstwa, analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych…

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa

Mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa

Jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

10 kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Ćwiczenia

Rozpoznawanie tworzącej wartość natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenie ilustrujące 10 kroków tworzenia wartości.

Elementy kształtujące wartość i ryzyko w przedsiębiorstwie

Optymalna/docelowa struktura kapitałowa

Docelowa skala działalności. Optymalny budżet inwestycyjny

Wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa

Ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem w decyzjach długoterminowych

Ocena i zarządzanie ryzykiem w decyzjach i operacjach krótkoterminowych

Ćwiczenia

Poszukiwanie / wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej. Ustalanie docelowej skali działalności / optymalnego budżetu inwestycyjnego.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Metody majątkowe / Wycena majątkowa

Metody dochodowe / Wycena dochodowa

Metody mieszane

Metody porównawcze / Wycena relatywna

Ćwiczenia

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.

Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa

Ekonomiczna wartość dodana

Rynkowa wartość dodana

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)

Ćwiczenia

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Analiza finansowa i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.

Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

Uczestnicy będą nabierać umiejętności: analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych.

Szkolenie w skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, których chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.

Program szkolenia

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa

jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta

maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia

Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności

informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Wykład

Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych

ogólna analiza bilansu

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

metoda Wilcoxa

salda strukturalne bilansu

ogólna analiza rachunku zysków i strat

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności

sygnały ostrzegawcze

analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia

Ćwiczenia

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna

Ćwiczenia

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

5. Zakończenie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka inwestycji rzeczowych / projektów inwestycyjnych

Jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i niepewności?

W trakcie szkolenia ocena opłacalności projektów inwestycyjnych zajmować się będziemy fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie inwestycji długoterminowych na efektywność i wartość przedsiębiorstwa.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: oceny wpływu czasu na wartości pieniądza, oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości, oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje.

Szkolenie w skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).

Program szkolenia

1. Wpływ finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem na decyzje inwestycyjne

cel podejmowania inwestycji rzeczowych

rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

wartość przyszła

kapitalizacja przepływów pieniężnych

wartość obecna

dyskontowanie przepływów pieniężnych

wartość obecna renty

Ćwiczenie: ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

okresu zwrotu

zdyskontowanego okresu zwrotu

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV

wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR

Ćwiczenie: mikro-przykłady ilustrujące kryteria w najprostszym ujęciu.

4. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje

Różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych,

Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych, zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF.

5. Szacowanie kosztu kapitału

koszt kapitału własnego

koszt kapitału obcego

zasady szacowania

średni wazony koszt kapitału – WACC

ryzyko projektu a koszt kapitału

marginalny koszt kapitału – MCC

relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału.

6. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu inwestycyjnego.

7. Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych

metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności, stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.)

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.

8. Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

PROGRAM szkolenia jednodniowego [od godz. 10.00 do 16.00]

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)

Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)

Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów

Elementy analizy wskaźnikowej

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE

Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)

Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)

Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)

Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI

Cykl konwersji gotówki

Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)

Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)

Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)

Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi

Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)

Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

XXX

Zarządzanie finansami dla niefinansistów

Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe, w warunkach ryzyka i niepewności

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Uczestnicy będą nabierać umiejętności analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności, podstawowego szacowania przepływów pieniężnych i elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Terminy i miejsca

Opis szkolenia

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,

podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,

elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Różnica między rachunkowością a finansami

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo

jak mierzyć realizację tych celów

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

Ćwiczenia:

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR

jak interpretować kryteria decyzyjne

kiedy nie stosować IRR

Ćwiczenia:

Wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych na podstawie danych liczbowych

Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać

Ćwiczenia:

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

Aktywa bieżące (aktywa płynne)

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami

jak zarządzać zapasami

jakie poziomy należności utrzymywać

ile gotówki powinna mieć firma

Ćwiczenia:

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Czas trwania szkolenia: 12 godzin (2 dni)

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: