financial liquidity – training

15 May

Zarządzanie płynnością finansową

Tworzące wartość firmy inwestycje w kapitał pracujący netto

Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał zarządzać elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności od sytuacji (min. model Baumola-Alaisa-Tobina, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a, itp.),

oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem preliminowania środków pieniężnych

szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii zarządzania płynnymi aktywami,

doboru strategii inwestowania w aktywa płynne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,

doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania aktywów płynnych w zależności od charakterystyk biznesu,

odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),

najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ.

Program szkolenia

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową.

Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.

Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.

Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową.

Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między znaczeniami płynności.

Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.

Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej.

Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych. Korekty miar płynności.

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności ? (LAMBDA), NLB, i im pokrewne. Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości w trakcie pomiaru

4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie.

Poziom NWC.

Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).

Określanie strategii zarządzania NWC.

Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.

Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ).

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.

Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami).

Ocena należności przedsiębiorstwa. Metody optymalizowania okresu spływu należności.

Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa.

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).

Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.

Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

8. Wartość płynności finansowej.

Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.

9. Zakończenie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności m.in. oceny wartości przedsiębiorstwa, analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych…

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa

Mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa

Jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

10 kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Ćwiczenia

Rozpoznawanie tworzącej wartość natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenie ilustrujące 10 kroków tworzenia wartości.

Elementy kształtujące wartość i ryzyko w przedsiębiorstwie

Optymalna/docelowa struktura kapitałowa

Docelowa skala działalności. Optymalny budżet inwestycyjny

Wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa

Ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem w decyzjach długoterminowych

Ocena i zarządzanie ryzykiem w decyzjach i operacjach krótkoterminowych

Ćwiczenia

Poszukiwanie / wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej. Ustalanie docelowej skali działalności / optymalnego budżetu inwestycyjnego.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Metody majątkowe / Wycena majątkowa

Metody dochodowe / Wycena dochodowa

Metody mieszane

Metody porównawcze / Wycena relatywna

Ćwiczenia

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.

Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa

Ekonomiczna wartość dodana

Rynkowa wartość dodana

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)

Ćwiczenia

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Analiza finansowa i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.

Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

Uczestnicy będą nabierać umiejętności: analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych, oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych.

Szkolenie w skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, których chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.

Program szkolenia

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa

jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta

maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia

Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności

informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Wykład

Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych

ogólna analiza bilansu

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

metoda Wilcoxa

salda strukturalne bilansu

ogólna analiza rachunku zysków i strat

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności

sygnały ostrzegawcze

analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia

Ćwiczenia

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna

Ćwiczenia

Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

5. Zakończenie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka inwestycji rzeczowych / projektów inwestycyjnych

Jak i na jakich zasadach dobierać inwestycje do realizacji w warunkach ryzyka i niepewności?

W trakcie szkolenia ocena opłacalności projektów inwestycyjnych zajmować się będziemy fundamentalnymi narzędziami umożliwiającymi oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie inwestycji długoterminowych na efektywność i wartość przedsiębiorstwa.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: oceny wpływu czasu na wartości pieniądza, oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości, oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje.

Szkolenie w skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał dokonywać decyzji w kwestii rozpoczynania inwestycyjnych lub dywestycyjnych zmian w przedsiębiorstwie w sposób poprawiający wydajność i efektywność biznesu i przez to kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).

Program szkolenia

1. Wpływ finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem na decyzje inwestycyjne

cel podejmowania inwestycji rzeczowych

rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

wartość przyszła

kapitalizacja przepływów pieniężnych

wartość obecna

dyskontowanie przepływów pieniężnych

wartość obecna renty

Ćwiczenie: ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

okresu zwrotu

zdyskontowanego okresu zwrotu

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV

wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR

Ćwiczenie: mikro-przykłady ilustrujące kryteria w najprostszym ujęciu.

4. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje

Różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych,

Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych, zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF.

5. Szacowanie kosztu kapitału

koszt kapitału własnego

koszt kapitału obcego

zasady szacowania

średni wazony koszt kapitału – WACC

ryzyko projektu a koszt kapitału

marginalny koszt kapitału – MCC

relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału.

6. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS

krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu inwestycyjnego.

7. Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych

metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności, stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.)

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.

8. Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

PROGRAM szkolenia jednodniowego [od godz. 10.00 do 16.00]

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)

Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)

Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów

Elementy analizy wskaźnikowej

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE

Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)

Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)

Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)

Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI

Cykl konwersji gotówki

Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)

Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)

Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)

Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi

Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)

Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

XXX

Zarządzanie finansami dla niefinansistów

Podejmowanie decyzji rodzących skutki finansowe, w warunkach ryzyka i niepewności

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Uczestnicy będą nabierać umiejętności analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności, podstawowego szacowania przepływów pieniężnych i elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Terminy i miejsca

Opis szkolenia

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,

podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,

elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Różnica między rachunkowością a finansami

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo

jak mierzyć realizację tych celów

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

Ćwiczenia:

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR

jak interpretować kryteria decyzyjne

kiedy nie stosować IRR

Ćwiczenia:

Wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych na podstawie danych liczbowych

Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać

Ćwiczenia:

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

Aktywa bieżące (aktywa płynne)

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami

jak zarządzać zapasami

jakie poziomy należności utrzymywać

ile gotówki powinna mieć firma

Ćwiczenia:

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Czas trwania szkolenia: 12 godzin (2 dni)

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Zarządzanie finansami dla niefinanisistów – wersja intensywna

Sztuka podejmowania decyzji finansowych w warunkach ryzyka i niepewności.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Uczestnicy będą pogłębiać umiejętności analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności, szacowania wolnych przepływów pieniężnych i brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Finanse dla przedsiębiorców wersja intensywna zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Szkolenie bardziej intensywne i zaawansowane niż finanse dla przedsiębiorców I.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.

Program szkolenia

Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa

mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę

siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać.

Ćwiczenia:

Przykłady szacowania przepływów pieniężnych uwzględniające zasady prawidłowego szacowania.

Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo i wyznaczanie docelowej struktury kapitału jak kształtuje się koszt kapitału obcego

co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego,

dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego,

czynniki kształtujące optymalny / docelowy poziom zadłużenia,

optymalna / docelowa struktura kapitału.

Ćwiczenia:

Przykłady szacowania stóp kosztów kapitału finansującego firmę i wyznaczania docelowej struktury kapitału.

Zastosowanie kryteriów decyzyjnych

NPV, IRR,

interpretacja kryteriów decyzyjnych.

Ćwiczenia:

Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

Podstawy planowania finansowego

elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców: jak inni na nas patrzą,

elementy planowania finansowego: zarys metody procentu od sprzedaży.

Ćwiczenia:

Podstawowe przykłady prezentujące podstawowe zasady planowania finansowego.

Zarządzanie kapitałem pracującym netto

aktywa bieżące (aktywa płynne),

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, jak zarządzać zapasami, jakie poziomy należności utrzymywać, ile gotówki powinna mieć firma.

Ćwiczenia:

Proste metody kształtowania elementów wchodzących w skład kapitału pracującego netto.

Zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe

Agenda:

Dzień 1 – Godziny: 10:00 ÷ 16:00

Dzień 2 – Godziny: 09:00 ÷ 15:00

Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:

finansów przedsiębiorstwa

oceny projektów inwestycyjnych

oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań

zarządzania płynnością finansową

oraz innych – podobnych

zapraszam do kontaktu:

Grzegorz Michalski

tel. 503452860 lub tel. +48717181717

Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.

===>

Cash Flow Management

Forming the value of investments in net working capital

Liquidity management includes a set of fundamental tools to assess the impact of business activities in the development of liquid assets to the value of the company.

We offer you training so that you’ll be able to manage the components of liquid assets such as cash, receivables and inventories in an enterprise value creation writing (the wealth of the owner).

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Training in a practical and effective way to develop analytical skills, combining them with a holistic look at the company from the perspective of its value.

During the training of all cases of examples and analyzed based on the data close to reality.

Target Group

The training we recommend above all people that are interested in understanding the mechanisms involved in the management of liquidity modern place in the enterprise. We invite staff from all departments of companies, not just financial management department directly. Special invitation is also for owners of small and medium-sized businesses who are interested in knowing the basis of the impact of business decisions on the creation of goodwill.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Course description

Participants will implement and develop the ability to:

cash management, the choice of cash management model depending on the situation (min. model Alais-Baumol-Tobin model Beranek, Miller-Orr model, model Stone, etc.),

assessment of future cash requirements and additional necessary measures with the use of cash preliminowania

estimation of free cash flow,

taking into account the decisions of risk and uncertainty in decisions related to the selection of management strategies liquid assets,

selection strategy of investing in liquid assets, depending on the specifics of the company,

selection of the most appropriate financing strategies liquid assets, depending on the characteristics of the business,

proper valuation of the policy decisions of trade credit and debt management – a method of direct and indirect (Simplified and incremental)

from the standpoint of the best interests of the enterprise inventory management of raw materials to production, inventory, work in progress, finished goods inventory, including the ABC method, models and VBEOQ EOQ, POQ and VBPOQ models.

The training program

1 The purpose and need for liquidity management.

Objective of financial management company.

The relationship between the financial objectives of business management and liquidity management.

Relations between profitability and liquidity levels.

Impact of liquidity management on the growth of the company.

Exercise: Identifying elements of liquidity management and try to determine their impact on the volume of cash sales (CR), the EBIT, NOPAT, the size of the free cash flow (FCF), the level of business risk, the level of capital cost and financing company the value of the company.

2 Basic definitions and concepts related to liquidity management.

Definitions of liquidity (short-term liquidity, long-term liquidity, the liquidity of assets, market liquidity, liquidity. Relations between the meanings of liquidity.

The definition of the level of liquidity. The difference between the level of liquidity and liquidity. Impact of liquidity on the value of liquidity.

Exercise: identification of practical situations "that" liquidity terms.

3 Measuring the level of liquidity.

Static measures of liquidity, the current ratio, quick ratio accelerated rate of cash. Corrections liquidity measures.

Dynamic measurement level of liquidity, the liquidity index index? (LAMBDA), NLB, and related to them. Use of information on cash flows to assess the level of liquidity.

Exercise: index matching skills to the needs and opportunities during the measurement

4 Net working capital and the demand for net working capital. The demand for working capital (revolving), net (Net Working Capital, hereinafter NWC) in the company.

Level NWC.

Cash conversion cycle (cash conversion cycle).

Setting the NWC management.

Exercise: Identifying the components of NWC management and measurement of their impact on the size of the free cash flows (FCF), the level of business risk, the level of the interest cost of capital financing the firm and the value of the company.

5 Inventory management in the enterprise

The need to maintain stocks. Inventories of materials and supplies, inventories of work in progress, finished goods inventory. The conversion period for stocks. Inventory turnover.

ABC method in the selection of the approach to inventory management. Economic model of consignments (EOQ) model focused on the economic value of the enterprise value delivery (VBEOQ), batch production model of delivery (POQ) model of growth-oriented manufacturing enterprise value of consignments (VBEOQ).

The costs of maintaining and ordering supplies and their impact on free cash flow, the risk, the cost of capital and the value of the company. Minimum reserve – setting minimum safety stock.

Exercise: Psychological ways to optimize inventory management and the impact on the value of free cash flows (FCF), the level of business risk, the level of the interest cost of capital financing the firm and the value of the company.

6 Managing trade credit (debt management).

Rating claims the company. Methods of optimizing receivables collection period.

Forecasting charges. Policy of price discounts in the company. Factoring of receivables. Strategies for business-to-consumers in the provision of trade credit. Methods for the analysis of credit risk. Point method. The method of the credit standard. Credit policy instruments and their optimization.

Exercise: Selecting the right size parameters of trade credit and optimize the investment in accounts receivable, taking into account their impact on the size of the free cash flows (FCF), the level of business risk, the level of the interest cost of capital financing the firm and the value of the company.

7 Management of cash and short-term sources of finance companies.

Themes hold funds in the company.

Cash management models, min.: Baumol model (Alais-Baumol-Tobin – BAT) model Beranek, Miller-Orr model, model Stone).

Cash budget (estimates of cash).

The level and structure of liabilities.

Exercise: Choosing the right model for managing the funds, depending on the nature of the cash flows in the enterprise and optimize investment funds in terms of their impact on the volume of free cash flows (FCF), the level of business risk, the level of capital cost and financing company value of the company.

8 The value of liquidity.

The value of liquidity. Definition and meaning. The relationship of liquidity to its level. What factors affect the value of liquidity. The optimization condition resulting from the application of the concept of liquidity in the current financial management. Consequences for the main objective of business management. Financial liquidity as the American call option.

9 Completion of training.

Additional information

Agenda:

Day 1 – Hours: 10:00 ÷ 16:00

Day 2 – Hours: 9:00 ÷ 15:00

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

===>

Valuation of companies and value management

We offer you training so that you’ll be able to recognize the basic elements influencing the value of the company.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

During the training of all cases of examples and analyzed based on the data close to reality.

We offer 12 hours of intensive, embedded in practice and strongly workshop activities under the guidance of our expert.

Our training in a practical and effective way to develop analytical skills.

Participants will implement and develop the skills such as assess the value of the company, analyzing plans for their profitability, free cash flow estimation …

Target Group

The training we recommend above all people that are interested in understanding the financial mechanisms occurring in the enterprise. We invite staff from all departments of companies, not just financial management department directly. Special invitation is also for owners of small and medium-sized businesses who are interested in knowing the basis of the impact of business decisions on the creation of goodwill.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Course description

Valuation and management of enterprise value includes a set of fundamental tools to assess the impact of future business on the value of the company.

The training program

Financial business purpose: increasing the value of the company

Measuring the objective of which is to multiply the value of the company

What elements form the financial value of the company

10 steps to create business value

Exercises

Identifying the nature of a value business decisions. Factors affecting the value of the company. Exercise 10 illustrating the steps of creating value.

Factors affecting the value and risks of the company

Optimum / target capital structure

The target scale of operation. Optimal investment budget

Impact of the decision to invest and funding liquidity risk and the value of the company

Assessment, analysis and risk management of long-term decisions

Risk assessment and management in the short-term decisions and operations

Exercises

Search / setting the target capital structure. Determining the scale of the target / optimal investment budget.

Methods of company valuation

Methods of property / asset valuation

Methods income / income Valuation

Mixed methods

Comparative methods / Relative Valuation

Exercises

Case studies illustrating methods of property, income methods, mixed methods, methods of comparative valuations.

Measuring business value creation

Economic Value Added

Market value added

The added value for shareholders / shareholder

CFROI (return on investment based on cash flows)

Exercises

Case studies illustrating the basis of the figures setting and interpretation of measures of the size of enterprise value creation.

Completion of training

Additional information

Agenda:

Day 1 – Hours: 10:00 ÷ 16:00

Day 2 – Hours: 9:00 ÷ 15:00

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

===>

Financial analysis and assessment of financial health

Counterparty rating based on our imagination about its financial condition

Tools economic and financial analysis is a set of useful tools to assess the financial health of the company. Proper evaluation of the organization, requires an understanding of what is its ability to generate money. Understanding how it makes money.

The vast majority of the time devoted to the work of the financial analysis of the financial statements, trying to understand the strategy, industry analysis, seeking answers to the question of how an organization creates value, or it loses.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

During the training examples, and these case studies are based on actual data.

We offer 12 hours of intensive, embedded in practice and strongly workshop activities under the guidance of our expert.

Participants will acquire skills: analyze events on the basis of financial statements, evaluation reports in the context of current and future health professionals to recognize warning signs.

Training effectively develop analytical skills, combining them with integrated and comprehensive look at the assessed organization from the perspective of its strategy and taking into account the stage of development of the industry and the impact of factors outside of the organization.

Target Group

To participate in the training, we encourage people who wish to safely (without harmful simplifications) evaluate contractors. We invite people who want to develop in the direction of safe sourcing clients but also specialists from departments in contact with the activation of the sale, providing trade credit and financial recovery. Special invitation is also addressed to the owners or managers of small and medium-sized businesses who are interested in making contact with new business partners who would like to use financial analysis to evaluate their own organization.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Course description

We offer you training so that you will be able to use a tool to analyze the financial condition of the company with regard to its future ability to create value and a safe and profitable operation for its customers.

The training program

1 The financial goal of the company

the company’s financial targets set themselves most often and what does this mean for the assessment of counterparty

maximizing the value of the company, as the primary financial goal of modern enterprises

net cash flow, operating cash flow and free cash flow, and their use in predicting the condition of the entities

the impact of changes in sales on the value of the company

Exercises

Training to recognize the perspective of the owner and creditor (more stakeholders) and the results of the financial analysis. Assessment of factors affecting the image of the company.

2 What information do you expect from a business?

financial and statistical reports prepared by the company, depending on the legal form of business

information about the reports that you would expect from companies depending on the form and scope of the operation – and preliminary discussion – what with this information you can learn and when, sources of financial analysis company. What really say and what not to say the financial statements?

methods and accounting policies and their impact on economic information content of financial statements, the methods and principles used in accounting, elements of financial statements, the parties responsible for the research and publication of accounts

Lecture

General discussion of the content available in the reports.

3 An assessment based on the overall analysis of financial statements

total balance sheet analysis

assessment of the company’s solvency based on the balance

Wilcox’s method

Structural balance balance

Overall analysis of the profit and loss account

forecasting crises in the assessed company and assess their relevance

warning

analysis of the cash flow statement cash flow {} – indirect method

Exercises

Case studies based on actual data contained in the financial statements presenting the methodology assessment and interpretation.

4 An assessment based on ratio analysis

rules for the interpretation of indicators, the analysis of the balance sheet, profit analysis, liquidity analysis, cash conversion cycle, strategies, net working capital management, performance analysis, analysis of the level of debt, 5c customer point method, discriminant analysis

Exercises

Case studies based on actual data contained in the financial statements presenting the methodology assessment and interpretation.

5 Completion of training.

Additional information

Agenda:

Day 1 – Hours: 10:00 ÷ 16:00

Day 2 – Hours: 9:00 ÷ 15:00

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

===>

Evaluation and analysis of cost-effectiveness and risks of an investment property / investment projects

How and on what basis chosen for the implementation of investments in terms of risk and uncertainty?

During the training, assessment of profitability of investment projects will deal with the fundamental tools to assess the impact of business activities in the field of long-term investments in efficiency and value of the company.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

We offer 12 hours of intensive, embedded in practice and strongly workshop activities under the guidance of our expert.

During the training of all cases of examples and analyzed based on the data close to reality.

Participants will implement and develop the ability to: assess the impact of time value of money, risk and uncertainty in the value of money in the future, assess the impact of the cost of capital for key decisions.

Training effectively develop analytical skills, combining them with a holistic look at the business from the perspective of its value and taking into account the stage of development of the industry.

Target Group

The training we recommend above all people that are interested in understanding the mechanisms of modern decision-making when initiating or discontinuing investment or divestment in the company, aimed at increasing the effectiveness, efficiency, and thus the value of the company. We invite staff from all departments of companies, not just financial management department directly. Special invitation is also for owners of small and medium-sized businesses who are interested in knowing the basis of the impact of business decisions on the creation of goodwill.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Course description

We offer you training so that you will be able to make decisions on investment or start dywestycyjnych changes in the company in a way that improves the performance and efficiency of the business and the enterprise value creation writing it (the wealth of the owner).

The training program

1 The financial impact of the management of the investment decisions

aim of making tangible investments

types of property investment projects: development, modernization and replacement dywestycyjne

Exercise: Identifying the elements associated with new investment activities and attempt to determine their impact on the volume of cash sales (CR), the EBIT, NOPAT, the size of the free cash flow (FCF), the level of business risk, the level of the interest cost of capital financing the firm and the value of the company.

2 Elements of Financial Mathematics – change in time value of money

the future value

capitalization of cash flow

the present value

discounting of cash flows

the present value of pension

Exercise: illustrations of the effects of time value of money.

3 Assessment of investment property on the basis of:

payback period

discounted payback period

Net Present Value of the project – NPV

internal rate of return of the project – IRR

Exercise: micro-examples that illustrate the criteria in the simplest terms.

4 Estimating cash flows generated by the investment projects

Differences in estimates: NCF – net cash flows, estimating OCF – Net operating cash flow, estimating FCF – free cash flow,

Rules for estimating free cash flow generated by the investment in kind: the rule for profit in the accounting sense, the principle of separability on the consequences of the financial operating decisions, rule on sunk costs and benefits drowned, rule on the costs and benefits of alternative alternative rule for external effects, the principle concerning the treatment changes in the level of working capital

Estimating free cash in three natural phases of the project: commissioning, operation and decommissioning

Estimation of free cash flow, depending on the need to choose: Prepare or buy? Hire or slow down and replace some employees more modern machine park? Selection from among several devices with similar use but different characteristics, etc.

Exercise: Analysis of examples to illustrate the process of estimating the free cash flows, taking into account the rules for estimating FCF.

5 Estimating the cost of capital

Cost of equity

cost of debt

rules for estimating

weighted average cost of capital – WACC

project risk and cost of capital

marginal cost of capital – MCC

account the capital structure and cost of capital

capital structure theories and practical applications of them coming

Exercise: Analysis of examples to illustrate the process of estimating the cost of capital rates.

6 Optimal investment budget business

curve of investment opportunities – IOS

curve of the marginal cost of capital – MCC

Exercise: Analysis of examples illustrating the application of the optimal investment budget.

7 Taking into account the risks and uncertainties in the assessment of investment projects

indirect methods take into account the risk: analysis of the threshold, sensitivity analysis of investments in kind, scenario analysis, decision tree analysis, taking into account the risk of direct methods (coefficient of variation, equivalent assurance risk-adjusted discount rate, etc.)

Exercise: Analysis of examples to illustrate the process of estimating the impact of risk on the effectiveness of the investment project.

8 Completion of training

Additional information

Agenda:

Day 1 – Hours: 10:00 ÷ 16:00

Day 2 – Hours: 9:00 ÷ 15:00

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

===>

Financial Controlling and financial planning firm

The aim of the training is to provide participants with the basic concepts and principles of financial controlling, treasury management and financial planning firm. The aim is to facilitate the interpretation of the present and predict future financial performance.

A one-day training program [of hours. 10.00 to 16.00]

1 Controlling ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT COMPANY

The strategic objective of the financial management of the company (to maximize enterprise value maximization of wealth owners)

Short-and long-term goals (such as current goals are to work in conjunction with the strategic objectives, the difference between short-term and long-term decisions)

Basics of financial controlling, financial management and financial planning (planning, implementation, monitoring)

2 ANALYSIS OF FINANCIAL COMPANY

Balance sheet, profit and loss, cost and revenue

Elements of ratio analysis

3 CAPITAL BUDGETING

Estimating cash flows generated by the investment projects (FCF, NCF, OCF)

The cost of financing capital investment projects (WACC)

Analysis of investment projects (IRR, NPV)

Optimal investment budget (IOS MCC)

4 BUDGETING CASH – RECEIVABLES MANAGEMENT, OBLIGATIONS, INVENTORY

The cash conversion cycle

Management Strategies net working capital (current assets financing strategies, investment strategies in current assets, working capital management strategies net)

Inventory Management (ABC method, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)

Receivables management (analysis of incremental changes in policy have a claim)

Management of current liabilities

Cash management (Beranek model, Baumol, Miller-Orr, Stone)

Budget cash (cash budget)

All items will be illustrated with case studies [case studies].

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

Tel: 503452860

Possible cooperation in the field of counseling, consulting, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

XXX

Financial management for non

Deciding which bear the financial consequences, in terms of risk and uncertainty

Finance for entrepreneurs contain a set of key tools by which it becomes possible conversion of our ideas about future business operations on the money. The money that you can not touch it today, but that is expressed in money from today, and that is why today we can compare future business to another and today to decide on future steps in business.

We offer you training so that you will be able to identify the main elements affecting the monetary value of your actions and plans.

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

Tel: 503452860

Possible cooperation in the field of counseling, consulting, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Our training in a practical and effective way to develop analytical skills.

We offer 12 hours of intensive, embedded in practice and strongly workshop activities under the guidance of our expert.

During the training, all the examples, and these case studies are based on data close to the reality.

Participants will acquire the ability to analyze events in terms of their profitability, cash flow estimation basic and elementary consideration in the decisions of risks and uncertainties.

Target Group

The training we recommend above all people that are interested in understanding the basic financial mechanisms occurring in the enterprise. We invite staff from all departments of companies, not just financial management department directly. Special invitation is also for owners of small and medium-sized businesses who are interested in knowing the basis of the impact of business decisions on the financial results of the company.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Times and places

Course description

Benefits for Participants of the training:

During the training, all the examples, and these case studies are based on data close to the reality. Participants will acquire skills:

analyze events in terms of their cost-effectiveness,

basic estimation of cash flows

elementary consideration in the decisions of risks and uncertainties.

Our training in a practical and effective way to develop analytical skills, combining them with a holistic look at the business from the perspective of its strategy and taking into account the stage of development of the industry and the impact of factors outside the company.

The training program

The difference between the accounting and financial

the financial goals can have a company

how to measure the achievement of these objectives

how a balance sheet, income statement, statement of cash

What elements form the financial value of the company

Exercises:

Identifying the nature of the financial business decisions. Factors affecting the financial results of the company.

Effect of changes in the value of money over time on the perception and assessment of the future

elements of financial mathematics (simple presentation of the fundamentals of financial mathematics)

why the time value of money is changing, regardless of whether it is deflation or inflation

as compared to the amount of different moments in time

Exercises:

The conversion of the amounts of future cash measurable today.

Assessment of future business activities based on the decision criteria

how to use the payback period, the revised (discounted) payback period, NPV, IRR

how to interpret the decision criteria

when not to use the IRR

Exercises:

Determination and interpretation of the criteria for decision-making on the basis of figures

Basic information about the generated free cash flows of the company

principles of correct estimation of free cash flow

what parameters do not take into account when estimating the cash flows

difference between NCF (net cash flow), OCF (operating cash flow) and FCF (free cash flow), and to distinguish them and for what purposes appropriate to choose

Exercises:

Basic examples showing how the estimation of cash flows.

Current assets (liquid assets)

overview of the basic elements of inventory management, cash and receivables

how to manage inventory

maintain the levels of receivables

how much cash should be firm

Exercises:

Discussion on the items included in current assets.

Completion of training

Additional information

Agenda:

Day 1 – Hours: 10:00 ÷ 16:00

Day 2 – Hours: 9:00 ÷ 15:00

Duration of training: 12 hours (2 days)

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

===>

Financial Management for niefinanisistów – intense version

Art financial decision-making under conditions of risk and uncertainty.

We offer you training so that you’ll be able to recognize the basic elements influencing the value of your business.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Participants will deepen the ability to analyze plans for their viability, estimated free cash flows and taking into account the decisions of risks and uncertainties.

We offer 12 hours of intensive, embedded in practice and strongly workshop activities under the guidance of our expert.

Our training in a practical and effective way to develop analytical skills.

During the training of all cases of examples and analyzed based on the data close to reality.

Target Group

The training we recommend above all people that are interested in understanding the financial mechanisms occurring in the enterprise. We invite staff from all departments of companies, not just financial management department directly. Special invitation is also for owners of small and medium-sized businesses who are interested in knowing the basis of the impact of business decisions on the financial results of the company.

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Course description

Finance for Entrepreneurs version intensive contain a collection of some of the key tools by which it becomes possible conversion of our ideas about future business operations on the money. Training more intense and powerful than finance for entrepreneurs I.

We offer you training so that you’ll be able to recognize the basic elements influencing the value of your business.

The training program

Financial business purpose: increasing the value of the company

measures of attaining the objective of building up value of the company,

What elements form the monetary value of the company.

Exercises:

Identifying the nature of the financial business decisions. Factors affecting the financial results of the company.

Estimating free cash flow generated by the company

seven principles of good estimate of free cash flow,

what is not taken into account when estimating the cash flows

difference between NCF (net cash flow), OCF (operating cash flow) and FCF (free cash flow), and to distinguish them and how to properly choose.

Exercises:

Examples of estimating cash flows taking into account the principles of correct estimation.

Estimating the cost of capital financing the foot of the enterprise and determination of target capital structure, how does the cost of debt

which affects the level of the interest cost of equity,

why the cost of equity is higher than the cost of foreign capital,

Factors Affecting the optimal / target debt level,

optimal / target capital structure.

Exercises:

Examples of estimating the cost of capital financing rates business and target capital structure determination.

The use of decision criteria

NPV, IRR,

interpretation of the criteria for decision-making.

Exercises:

On the basis of the figures setting and interpretation of decision criteria

Fundamentals of Financial Planning

background information on the company by customers and Lenders: how others see us,

elements of financial planning: an overview of the percentage of sales method.

Exercises:

Basic examples showing the basic principles of financial planning.

Net working capital management

current assets (liquid assets)

overview of the basic elements of inventory management, cash and receivables, how to manage inventory levels that claims to maintain, how much cash should be firm.

Exercises:

A simple method of forming elements included in net working capital.

Completion of training

Additional information

Agenda:

Day 1 – Hours: 10:00 ÷ 16:00

Day 2 – Hours: 9:00 ÷ 15:00

Training runs: Grzegorz Michalski (tel: 503 452 860 or Tel: 717 181 717)

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski

In the case of interest in this training or other training in the following areas:

Corporate Finance

evaluation of investment projects

evaluation of the contractor on the basis of the financial statements

liquidity management

and the other – similar

I invite you to contact:

Grzegorz Michalski

tel 503452860 or by phone +48717181717

Possible cooperation in the field of counseling, consultation, training, closed, internal training, training tailored to your needs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: